Lantbruksplast

Efter upphandlingen våren 2015 har, genom avtal med Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur), Kretslopp & Recycling i Sverige AB fått i uppdrag att samla in och avsätta lantbrukens använda plast.

Insamlingsmålet är att 70% av lantbrukens använda plast skall samlas in. Av den insamlade plasten skall minst 30% gå till materialåtervinning. I praktiken samlas 90% in och därav materialåtervinns över 90%. Insamlingen sker genom ett frivilligt producentansvar som administreras av SvepRetur.

För att uppnå en så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att plasten är sorterad i olika fraktioner, enligt SvepRetur´s instruktioner, och så ren som möjligt. Sten, grus, trä, metall eller kadaver får inte följa med! En bra riktlinje är att plasten ska vara ”skakren”. De olika fraktionerna har olika egenskaper och kan därför inte blandas. Detta för att uppnå en optimal materialåtervinning.

Sedan SvepRetur bildades 2001 har miljöavgiften för den plast som lantbrukaren köper halverats. Detta har kunnat uppnås genom att den använda plasten blivit bättre sorterad, med mindre föroreningar, som i sin tur ger mer betalt när den säljs.

Lantbruksplasten ska lämnas enligt SvepReturs instruktioner.

Gårdshämtning av returplast kan beställas, via detta formulär, mot ett självkostnadstillägg på 2.800 kr plus moms.

Återvinna lantbruksplast?
Använd den här länken för att kontakta oss.

Recycling agriculture plastic?
Use this link to get in touch with us.